Uuendatud juhendid sporditegevusega jätkamiseks 03. märtsist 2021

03. märtsist hakkavad kehtima järgnevad sporditegevuse ja võistluste korraldamise juhendid:

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 03.03.2021

Sporditegevuse juhend 03. märtsist 2021

Terviseameti poolt koostatud nimekiri madala ja kõrge riskiga tegevustest avaldatakse lähipäevil Terviseamet kodulehel. Juhendid on leitavad Kultuuriministeeriumi kodulehel.

 

EESTI RATSASPORDI LIIDU AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE
KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 03.03.2021

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

 1. Lubatud on korraldada ainult spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvaid võistluseid professionaalsetele sportlastele (vt punkt 4) ning Eesti seenioride ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele (vt punkt 5).

Madalama tasemega võistluste (nt sportmängudes kolmandad ja madalamad liigad), laste ja noorte võistluste, sõpruskohtumiste, harrastusspordivõistluste ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud.

 1. Sisetingimustes võistluspaiga täituvus ei või olla suurem kui 50% ja osalejate arv rohkem kui 200 inimest. Terviseameti juhis inimeste hajutamise nõude täitmiseks avalikel üritustel.

NB! Ratsaliidu juhatuse otsusega märtsis sisevõistluseid ei toimu.

 1. Välitingimustes on võistluste korraldamine lubatud kui osaleb kuni 250 isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 50-liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas juhendajad ja korraldajad ning tagatud peab olema, et rühmad ei puutu üksteisega kokku. Osalejate ja korraldajate summaarne arv võib olla suurem kui 250, kui on tagatud, et ürituse korraldajad ei puutu kokku osalejatega. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 250 inimese ning inimesed võivad omavahel seguneda ei ole lubatud.
 2. Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muu spordiühenduse koondiste liikmed või kandidaadid.
 3. Eesti seenioride ning noorte koondiste liikmed ja kandidaadid määratleb ERL. Nimekiri esitatakse enne avalikustamist ülevaatamiseks Kultuuriministeeriumile vastavalt ministeeriumi juhistele.
 4. Pealtvaatajad ei ole lubatud.
 5. Siseruumis ja õues võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet. Kahemeetrist vahemaad peavad võimaluse korral hoidma ka kohtunikud ja muu võistluse korraldamisega seotud personal.
 6. Siseruumides on maski kandmine kõigile kohustuslik, v.a alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt hobuse seljas viibivad ratsanikud). Kui võistlus toimub õues, siis on maskide kandmine tungivalt soovituslik.
 7. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, peab olema tagatud vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
 8. Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on vajadusel varustatud isikukaitsevahenditega (maskid, kindad).
 9. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 10. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
 11. Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile. Korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.
 12. Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
 13. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised.
 14. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.
 15. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega – saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.
 16. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi.
 17. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega.
 18. Auhinnatseremooniad ei ole soovitavad, kuid nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne.
 19. Korraldaja peab ratsaliidule esitatud juhendisse lisama lühikirjelduse nõuete täitmise kohta ning sellega määrama ka:

– kui palju osalejaid võistluspaika lubatakse

– kuidas osalejate arvu piiratakse

– kas maske saab kohapeal (nt korraldaja jagab, on võimalik osta) või peab ise kaasa võtma

 1. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Tago Trei (tago.trei@ppa.ee). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus.
 2. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiab siit.
 3. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Juhend kehtib uute korraldusteni.

Tekkinud küsimuste puhul võtke ühendust Riina Pill, riina(at)ratsaliit.ee või 5200680.

 

Comments are closed.