Uuendatud juhendid sporditegevusega jätkamiseks 28. juunist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on sporditegevuse ja võistluste korraldamine reguleeritud järgnevate juhenditega:

Sporditreeningute korraldamise juhend 23. juunist 2021

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 28. juunist 2021


ERL AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 28.06.2021

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

1. sisetingimustes on tagatud, et osalejate ja pealtvaatajate arv ei ole kokku rohkem kui 1000 isikut;

2. siseruumis võivad koos viibida ja liikuda isikud hajutatult. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

3. siseruumides tagab võistluse korraldaja desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisvahendite kasutamise Terviseameti juhiste kohaselt;

4. välistingimustes võib piiratud territooriumil spordivõistlusi ja spordi- ning liikumisüritusi korraldada kuni 5000 osalejaga, sh pealtvaatajad;

5. välistingimustes ei rakendata osalejate piirarvu nende ürituste puhul, kus ürituse toimumise territoorium ei ole selgelt piiratud või piiritletav.

5.1 Kui ürituse iseloomust tulenevalt ei ole territoorium piiratud, näiteks ühe kogukonnaga seotud üritused, mis toimuvad konkreetse asumi tänavatel või määratlemata territooriumil, näiteks kogu asustusüksuses või maakonnas, siis nendel üritustel osalevate isikute piirarvu ei rakendata. Samas, kui üritus toimub nähtavalt ja üheselt mõistevalt piiratud territooriumil, näiteks Tallinnas Vabaduse väljakul või Raekoja platsil, mille piirid on selgelt tajutavad ning üheselt mõistetavad, siis võib üritusel osalejaid olla kuni 5000 isikut. Samuti, kui näiteks üritus toimub alal, kuhu on ligipääs pileti, osalemise registreerimise või muul alusel ja selle territoorium on piiratud või üheselt mõistetavalt piiritletud, siis rakendatakse üritusele kuni 5000 osaleja nõuet.

5.2 Piiratud territooriumiks loetakse spordivõistluste puhul ka stardiala, võistlusrada ja finišiala.

5.3 Kui üritus või võistlus on jaotatud mitme territooriumi vahel, millest üks tegevuse osa toimub määratlemata territooriumil (nt linnatänavatel, looduses või üle Eesti) ning teine tegevus toimub konkreetses asukohas, kus toimub näiteks toitlustamine, piletite kontroll, kogunemine või muu sarnane tegevus, siis viimasele rakendatakse 5000 isiku nõuet. 5000 isiku nõuet rakendatakse muu hulgas ühiskondlikele objektidele, näiteks külaplats, linnapark või -väljak. Kui tegemist on suure alaga, kus tegevus toimub ja see ei eristu muust tavapärasest ühiskondlikust ruumist, siis 1000 isiku nõuet ei rakendata.

Alates 28.06.2021 on võimalik Vabariigi Valitsuse 01.06.2021. a korralduse 214 kohaselt korraldada suuremaid üritusi sisetingimustes kuni 6000 ja välistingimustes kuni 12000 inimesega, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed ning järgitakse teisi samal ajal kehtestatud piiranguid (näiteks osalejate hajutamine, desinfitseerimisnõuete täitmine ning kellaajalised piirangud). Kontrollitud osalejatega ürituse puhul tuleb järgida järgmisi nõudeid:

1. Osalejad peavad tegema kuni 24 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi. Korraldajal on kohustus võimaldada antigeeni kiirtesti tegemist ka vahetult enne ürituse toimumist kohapeal. Testimise viib läbi tervishoiuteenuse osutaja. Üritusele pääsemiseks peab osaleja testitulemus olema negatiivne. Testi tegemisest on vabastatud alla 12-aastased lapsed ja erivajadusega inimesed, kui nende testimine pole mõistlik.

2. Testi tegemata pääsevad üritusele inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri. Neile hakkab vabastus kehtima vaktsineerimise järel maksimaalse kaitse saavutamisest ehk praegu kasutusel olevate vaktsiinide puhul olenevalt tootjast 7–15 päeva pärast viimast süsti.

3. Samuti pääsevad ilma testita üritusele inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist. Inimestele, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud, kuid pole lisaks üht vaktsiinidoosi saanud, kehtib vabastus kuus kuud pärast terveks tunnistamist.

4. Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi. Korraldaja peab kontrollima kohapeal nii tõendi kui ka kiir- või PCR-testi ehtsust ja kehtivust ning tuvastama esitaja isikusamasuse. Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka korraldamisega seotud inimesi, sealhulgas tehnilist meeskonda, toitlustajaid ja esinejaid. Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.

Täpsem info on esitatud korralduses nr 214 ja selle seletuskirjas, millega on võimalik tutvuda siit.

Muud nõuded võistluste korraldamisele.

1. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle kehtestatud piirmäära inimesi ei ole lubatud.

2. Kui võistluste korraldamisega otseselt seotud isikud ei puutu kokku osalejatega, siis neid osalejate hulka ei arvata. Kui võistluste korraldamisega otseselt seotud isikud puutuvad kokku osalejatega, siis loetakse nad osalejate hulka.

3. Võistluste korraldamisega seotud teenindaval personalil (sealhulgas kohtunikud, korraldajad, treenerid) on soovitatav siseruumides kanda maske. Korraldaja tagab vajadusel isikukaitsevahendite (maskid, kindad) olemasolu.

4. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui korraldajate) võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

5. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

6. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, peab olema tagatud vähemalt 30-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.

7. Kui päeva jooksul toimub samal välisspordiobjektil mitu võistlust, tuleb tagada vähemalt 15-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistöödeks.

8. Võistlusterritooriumil on soovitav hoida teineteisega turvalist distantsi ning vältida otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne), et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

9. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.

10. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.

11. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.

12. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil suurematesse isetekkelistesse gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.

13. Võistlusel osalejaid tuleb võistlusel osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui võistluse alale sisenemisel. Teavitust tuleb teha korraldaja eri kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.

14. Võistlusklassid on soovitav planeerida nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega. . Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi.

15. Auhinnatseremooniatel on soovitav vältida kätlemist, kallistamist jne.

16. Korraldaja peab ratsaliidule esitatavas võistlusjuhendis ära tooma tingimused ja nõuded, mis on kehtestatud konkreetsel võistlusel eelpool toodut arvesse võttes. Juhendis peab olema määratud kui palju osalejaid võistlusele lubatakse ja kuidas vajadusel nende arvu piiratakse.

17. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (nt Venemaa, Valgevene, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt viis tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale (ppa@politsei.ee ja tago.trei@politsei.ee). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus.

18. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiab SIIT.

19. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Juhend kehtib uute korraldusteni.

Tekkinud küsimuste puhul võtke ühendust Riina Pill, riina@ratsaliit.ee või 5200680.


ERL SOOVITUSED RATSUTAMISE JA TALLIDE TÖÖ KOHTA

Kuna meie spordis on siiski tegemist hobustega, keda ei saa lihtsalt talli seisma jätta, siis tuleb tagada nende liikumine ja seeläbi nende heaolu lähtudes eelpool toodud juhendist.

Valitsuse otsus ei tähenda omanikele, töötajatele või hädaabitööde tegemisega seotud isikutele maneežide täielikku sulgemist, kuid korralduse kohaselt on keelatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides ehk ka maneežides.

Seetõttu võivad maneežid jätkuvalt olla avatud ning seal võib teha hädavajalikke tegevusi hobuste heaolu tagamiseks ja hooldamiseks. Igasugune noorsootöö, huvitegevuse ja huvihariduse korraldamine on seal aga keelatud. Seega tuleb maneežide ja/või hobuste omanikel ja hooldajatel kujundada ümber oma varasem igapäevategevus piirangute kehtivusajal. Hobuste omanikel või nende volitatud isikutel on jätkuvalt lubatud ratsutamine, mille eesmärk on hobustele vajaliku liikumisaktiivsuse tagamine.

Samuti on oluline hoida tallitöötajate tervist, sest hobused vajavad regulaarset hoolt ja söötmist. Tallis olles tuleks vältida lähikontakti teiste inimestega. Tähelepanu peaks pöörama sellele, et tallis ei oleks inimesi, kes seal tingimata olema ei peaks. Kui pole otsest vajadust talli minna, siis jäta minemata. Ühe hobuse ümber ei tohiks toimetada korraga suuremat hulka inimesi.

Tallides peaks võimalusel vältima ühisruumide, nagu köögi ja riietusruumide kasutamist. Tallid peaksid võimaldama korralikud käte pesemise võimalused. Vaata ka käte pesemise tehnikat

Külmetushaiguste tunnuste ilmnemisel ei tohi talli või treeningule minna.

Soovitame treeneritel mitte käia külalistreeringuid andmas teistes tallides ja kasutada treenimisjuhiste andmiseks e-vahendeid.

Võimalusel tuleks treeningud läbi viia õues.

Loomulikult tuleb jälgida hügieeninõudeid, pöörata erilist tähelepanu ennetatavatele meetmetele ja järgida terviseameti poolt antud soovitusi ruumide puhastamiseks. Vaata soovitusi SIIT.

Comments are closed.