Uuendatud juhendid sporditegevusega jätkamiseks 26. aprillist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on sporditegevuse ja võistluste korraldamine reguleeritud järgnevate juhenditega:

Sporditegevuse juhend 26. aprillist 2021

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 03. märtsist 2021


ERL AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 03.05.2021

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

1. SISERUUMIDES on lubatud on korraldada ainult spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvaid võistluseid professionaalsetele sportlastele (vt punkt 3) ning Eesti seenioride ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele (vt punkt 4).

Siseruumides ei tohi osalejate arv koos korraldajatega olla rohkem kui 100 inimest.

Madalama tasemega võistluste (nt sportmängudes kolmandad ja madalamad liigad), laste ja noorte võistluste, sõpruskohtumiste, harrastusspordivõistluste ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud.

2. VÄLISTINGIMUSTES on lubatud harrastusspordi ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine harrastajatele kui osaleb kuni 150 isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 10-liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas juhendajad ja korraldajad ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Võistluste ega ürituste korraldamine, kus osaleb korraga üle 150 inimese ning inimesed võivad omavahel seguneda ei ole lubatud. Korraldaja peab ka tagama, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 21:00 kuni 06:00.

Välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel, kus osalevad ainult professionaalsed sportlased (vt punkt 3) ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid (vt punkt 4) võib osalejate arv koos korraldajatega olla kuni 200 inimest.

3. Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muu spordiühenduse koondiste liikmed või kandidaadid.

4. Eesti seenioride ning noorte koondiste liikmed ja kandidaadid määratleb ERL ning avaldab vastava nimekirja oma kodulehel.

5. Pealtvaatajad ei ole lubatud ei sise- ega välistingimustes.

6. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui korraldajate) võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

7. Siseruumis võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet. Kahemeetrist vahemaad peavad võimaluse korral hoidma ka kohtunikud ja muu võistluse korraldamisega seotud personal.

8. Maski kandmine on nii siseruumides kui õues kõigile kohustuslik, v.a alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt hobuse seljas viibivad ratsanikud).

9. Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on vajadusel varustatud isikukaitsevahenditega (maskid, kindad).

10. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

11. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, peab olema tagatud vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.

12. Kui päeva jooksul toimub samal välisspordiobjektil mitu võistlust, tuleb tagada vähemalt 30-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistöödeks.

13. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.

14. Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.

15. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui võistluse alale sisenemisel. Teavitust tuleb teha korraldaja eri kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.

16. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.

17. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised.

18. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega – saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.

19. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi.

20. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega.

21. Auhinnatseremooniad ei ole soovitavad, nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne.

22. Korraldaja peab ratsaliidule esitatavas võistlusjuhendis ära tooma tingimused ja nõuded, mis on kehtestatud konkreetsel võistlusel viiruse leviku tõkestamiseks ning määrama:
– kui palju osalejaid võistluspaika lubatakse ja kuidas vajadusel osalejate arvu piiratakse
– kuidas osalejad jagatakse 10-liikmelistesse rühmadesse ning tagatakse nende hajutatus
– kas maske saab kohapeal (nt korraldaja jagab, on võimalik osta) või peab ise kaasa võtma

23. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Argo Tali (argo.tali@ppa.ee). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus.

24. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiab SIIT.

25. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused.

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Juhend kehtib uute korraldusteni.

Tekkinud küsimuste puhul võtke ühendust Riina Pill, riina@ratsaliit.ee või 5200680.


ERL SOOVITUSED RATSUTAMISE JA TALLIDE TÖÖ KOHTA

Kuna meie spordis on siiski tegemist hobustega, keda ei saa lihtsalt talli seisma jätta, siis tuleb tagada nende liikumine ja seeläbi nende heaolu lähtudes eelpool toodud juhendist.

Valitsuse otsus ei tähenda omanikele, töötajatele või hädaabitööde tegemisega seotud isikutele maneežide täielikku sulgemist, kuid korralduse kohaselt on keelatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides ehk ka maneežides.

Seetõttu võivad maneežid jätkuvalt olla avatud ning seal võib teha hädavajalikke tegevusi hobuste heaolu tagamiseks ja hooldamiseks. Igasugune noorsootöö, huvitegevuse ja huvihariduse korraldamine on seal aga keelatud. Seega tuleb maneežide ja/või hobuste omanikel ja hooldajatel kujundada ümber oma varasem igapäevategevus piirangute kehtivusajal. Hobuste omanikel või nende volitatud isikutel on jätkuvalt lubatud ratsutamine, mille eesmärk on hobustele vajaliku liikumisaktiivsuse tagamine.

Samuti on oluline hoida tallitöötajate tervist, sest hobused vajavad regulaarset hoolt ja söötmist. Tallis olles tuleks vältida lähikontakti teiste inimestega. Tähelepanu peaks pöörama sellele, et tallis ei oleks inimesi, kes seal tingimata olema ei peaks. Kui pole otsest vajadust talli minna, siis jäta minemata. Ühe hobuse ümber ei tohiks toimetada korraga suuremat hulka inimesi.

Tallides peaks võimalusel vältima ühisruumide, nagu köögi ja riietusruumide kasutamist. Tallid peaksid võimaldama korralikud käte pesemise võimalused. Vaata ka käte pesemise tehnikat

Külmetushaiguste tunnuste ilmnemisel ei tohi talli või treeningule minna.

Soovitame treeneritel mitte käia külalistreeringuid andmas teistes tallides ja kasutada treenimisjuhiste andmiseks e-vahendeid.

Võimalusel tuleks treeningud läbi viia õues.

Loomulikult tuleb jälgida hügieeninõudeid, pöörata erilist tähelepanu ennetatavatele meetmetele ja järgida terviseameti poolt antud soovitusi ruumide puhastamiseks. Vaata soovitusi SIIT.

Comments are closed.