Treenerikutse KKK

Kaua kehtivad koolitustõendid?

Üldosakoolituste tõenditel pole kehtivuspiire. Eriosa- ehk tasemekoolituste tõendite kehtivus on 2 aastat. Näit: 2018 kevadel läbitud eriosakoolituse tõend kehtib 2019 sügisel kutsetaseme taotluse esitamisel tingimusel, kui 2019 eriosakoolitusel läbitakse need teemad lisaks, mida 2018 koolitusel ei käsitletud. Ja selliselt läheb ka järgnevatel aastatel.

Üldine küsimus – kuidas saada treenerikutse?

Seda küsimust esitatakse ennem, kui hakatakse lugema infot Ratsaliidu kodulehelt. Lühidalt:
  1. Treenerikutse taotlejal peab olema eelnev võistlus- ja treeneritöökogemus.
  2. Kuna Eestis ei ole sellist kooli, kus õpetatakse ratsutamistreenereid, siis Ratsaliidule on antud õigus ja kohustus korralda tasemekoolitus ja treenerieksam. Tasemekoolitusel ehk erialakoolitusel käsitletakse kõiki teemasid, mida kutsetaotlejal on vaja teada eksamile tulles ja tasemekoolitus toimub kevadeti.
  3. Lisaks erialakoolitusele on vajalik läbida üldosakoolitus, mida korraldavad ülikoolid. Info leitav Sport.ee lehelt. Pole vahet, kumb koolitus ennem läbitakse, vaid tähtis on, et mõemad koolitused oleksid eksamile registreerudes läbitud.
  4. Seejärel on suvel vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures, mille kohta koostatakse aruanne (4 moodulit, saadaval dokumentide lehel)
  5. Ratsaliidu koolituskalendrisse lisatakse treenerite eksami kuupäev võimalikult varakult ja seal on leitav ka eksamile registreerimise tähtaeg.
  6. Kuna e-mailiga enam dokumente vastu ei võeta, siis peab oma dokumendid Spordiregistrisse ise laadima ja seda saab teha aastaringselt. Tähtis on see, et eksamile registreerimine toimub alles siis, kui vajutate Spordiregistris nupukest Esita. Ka seejärael on võimalik lisada - kustutada dokumente, kuid arvesse lähevad ainult need muudatused, mis tehakse enne registreerimise tähtaega, kui tegemist pole täiendavate dokumentidega, mida komisjon eraldi küsib taotlejalt.
  7. Seejärel saate kutse eksamile tingimusel, kui kõik dokumendid on korras. Kutsel on kirjas eksami kava. Arvestama peab terve päevaga.
  8. Kui eksami kõik osad on sooritatud positiivsele tulemusele, siis lisatakse treenerikutse number Spordiregistrisse hiljemalt nädala jooksul ja treener võib juba ametlikult kasutada nimetust Abitreener (EKR-3 tase). Tunnistus väljastatakse siis, kui see Kutsekojast jõuab Ratsaliitu (tihti viibib)

Mul pole piisavalt koolitustunde, kuid olen väga palju osalenud ja jälginud staažikate treenerite tunde. Kas ja kuidas neid tunde arvestada oleks võimalik?

Jah, loomulikut saab neid tunde arvestada. Selleks on treeneritel dokumentide lehel vaatlusanalüüsi vorm. Seda vormi saab kas arvutis täita või väljaprinditult käsitsi. Vaatlusanalüüsiga saab arvestada kuni 12 tundi iga nelja aasta kohta ja treeneril, kelle tundi külastatakse, peab olema EKR-6 või -7 tase või FEI treeneritase. Tähtis on, et vaatlusanalüüs oleks allkirjastatud selle treeneri poolt, kelle treeninguid jälgitakse. Vaatlusanalüüsi tegema minnes tuleb sellest eelnevalt teavitada koolitusjuhti e-mailil Therje@ratsaliit.ee, välja arvatud juhul, kui treeningute vaatlemine on kirjas Koolituskalendris ja sealt on leitavad ka vaatlusvormi tingimused. Alates 2019.aastast korraldab Ratsaliit avatud treeninguid rahvusvaheliselt tunnustatud treenerite osalusel ja sellekohane info on ka Koolituskalendris nähtaval.

Kus saab läbida treenerikutse taotlejal õppepraktikat ja mitu tundi seda peab olema?

Õppepraktikat saab läbida kõigi EKR 5 ja kõrgema taseme treenerite juures. Seega on vajalik leida sobiv mentortreener, temaga kokku leppida kõik tingimused, tutvustada kindlasti temale õppepraktika aruannet ja juhendit ning saabki asuda praktikale. Mentortreener peab praktika lõpus kinnitama oma allkirjaga praktikandi vastavust aruandes esitatud nõuetele. Praktikal viibimise tundide miinimumarv on 12 tundi, kuid sõltub siiski praktikandi valmisolekust praktilise eksami sooritamiseks, mille mentortreener oma allkirjaga kinnitab. Aega on selleks orienteeruvalt 5 kuud. Õppepraktika aruanne koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus. Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud. Mooduleid võib läbida sama treeneri juures või võib ka iga mooduli läbimiseks leida eraldi mentortreeneri. Õppepraktika korra ja moodulite vormid leiate Dokumentide lehelt. NB! Kui soovitakse praktikat läbida mõne teise Eestis tuntud treeneri või sportlase juures, kellel ei ole treenerikutset või on madalam treenerikutse tase, siis peab selleks eelnevalt loa saama saates e-maili Ratsaliitu (Therje@ratsaliit.ee) koos põhjendusega, miks valiti nõuetele mittevastava tasemega treener. Ratsaliitu peab igal juhul teavitama oma praktikale asumise koha ja mentortreenei(te) nime(d) e-mailiga Therje@ratsaliit.ee

Kuidas näeb välja treenerikutse eksam?

Eksamit nimetame teiste sõnadega atesteerimiseks. On olemas atesteerimine ehk treenerikutse taotlemine või tõstmine ning taasatesteerimine ehk taastaotlemine, kui kutsekehtivus hakkab lõppema. Treenerikutse taotlemise eksam: eksamipäev algab kirjaliku eksamiosaga, mis sooritatakse internetis. Seega vajalik on isikliku arvuti olemasolu. Järgneb praktiline eksamiosa, kus tuleb sooritada tunniandmine (KS+TS) ja ratsutamisoskuse esitlemine (TS+KS) Eksamipäev lõppeb komisjoni vestlusega. EKR-4 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga, mis sooritatakse sarnaselt EKR-3 tasemele internetis. Seejärel on praktiline eksamiosa, kus tuleb esitleda tunniandmist (TS+KS). Järgneb vestlus komisjoniga. EKR-5 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga analoogselt 3. ja 4.tasemele, millele järgneb vestlus komisjoniga. Taasatesteerimine toimub vestluse vormis ja eelnevalt esitatud dokumentide põhjal.

Kas eriosakoolituse tõendit saab esitada peale taasatesteerimist ka kutsetaseme tõstmisel?

Igat koolitustõendit saab arvestada ainult 1 kord. Kutse saamisel ja kutsetaseme tõstmisel saab arvestada ainult eriosakoolituse tõendit, mitte täiendkoolituse tõendit. Taasatesteerimisele saab esitada nii täiendkoolituse tõendit, kui ka eriosakoolituse tõendit. Kui taasatesteerimisele esitati eriosakoolituse tõend, siis seda tõendit enam kutsetaseme tõstmisel ei arvestata.

Milline peab olema esmaabikoolituse läbimise tõend 2019.aasta atesteerimisel? Kui vana?

Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edasi võib läbida 6 või 8-tunniseid koolitusi. 2019.aastal kehtib esmaabikoolituse tõend, mis on väljastatud 2016 või hiljem. Sobib autokoolides nõutav esmaabitõend, kuigi aegajalt korraldavad ka klubid ametlikke esmaabikoolitusi. NB! Esmaabikoolitaja peab olema  tunnustatud esmaabikoolitajate nimekirjas, kellel on ka tunnistuse väljastamise õigus.

Osalesin ühel Ratsaliidu täiendkoolitusel 2018.aastal. Soovin osaleda taasatesteerimisel ja sügisel tõsta kutsetaset. Kas seda täiendkoolitust arvestatakse ka sügisel kutsetaseme tõstmisel?

Taasatesteerimisel arvestatakse täiendkoolitusi, mida korraldavad ülikoolid ja Ratsaliit. Kutsetaseme saamisel või tõstmisel on vajalik tasemekoolitus, milleks on Üldosakoolitus ülikoolide juures ja Eriosakoolitus, mida korraldab Ratsaliit 1 kord aastas kevadeti.

Kust kohast ma näen oma koolitustel osalemise infot ehk koolitustunde?

https://www.spordiregister.ee/admin/ See on see koht, kust näevad treenerid enda kohta käivat infot. Sinna tuleb sisse logida ja kindlasti on vaja täiendada oma andmeid, kui need muutuvad!

Osalesin ratsaliidus registreeritud koolitusel 2015.aastal, aga tunnistust ei antud. Kuidas saan lisada selle koolituse tunnid Spordiregistrisse koolitustundide hulka?

Kõigepealt tuleks uurida, kus koolitus toimus ja kes oli korraldaja. Üldjuhul anti 2015.aastal ikkagi koolitustõendeid osalejatele. Kui siiski ei antud või on kaduma läinud, siis peaks selle koolituse korraldajaga ühendust võtma, et esitaks info koolitusel osalemise kohta Ratsaliitu. Seejärel saab väljastada koolitustõendi või otse kanda tunnid Spordiregistrisse.

Miks viimasel ajal ei anta koolitustõendeid osalejatele?

Koolitustõendeid peab koolituse korraldaja andma osaleja esimesel nõudmisel. Koolitustõendeid ei anta ERL-i poolt korraldatud treeneritele suunatud koolitustel, kuna osalejate treenerite nimekirjad ja edaspidi ka nende isikute, kellel pole treenerikutset, esitatakse Ratsaliidule ja sealt liigub info Spordiregistrisse isikukoodi põhiselt. Kuid kui osaleja siiski soovib kindlalt koolitustõendit, siis peab korraldaja või ERL selle esitama elektroonilisel kujul regitreerimisel näidatud e-maili aadressile.