Treeneri kutse-eetikast

Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) ratsutamistreeneri eetika ja käitumiskoodeks

Käesolev koodeks on üles ehitatud põhimõtetele, mis ühendavad ausa mängu, võrdsuse, teineteise austamise (sealhulgas ka austus hobuse vastu) ja õiglustunde. Need eetika põhimõtted on ühtsed ja jagamatud ning kehtivad kõi gil ratsutamise võistlusspordi aladel ja harrastamise tasemetel.
Käesolev koodeks juhindub heast tavast, mida eeldat akse kõigilt Eesti Ratsaspordi Liidu poolt atesteeritud treeneritelt.

TURVALISUS
1. Treenerid peavad suhtuma vastutustundega kõigi ratsutajate ja hobuste turvalisusessse. Võimalusel tuleb jälgida ka kõigi abiliste ja kõrva lvaatajate turvalisust.

2. Turvalise keskkonna tagamiseks treeningutel ja võistlustel tuleb teha kõik endast olenev.

3. Treenerid peavad tegema kõik endast oleneva, et kaitsta sportlasi solvangute, väärkohtlemise ja vigastuste eest. Eriti tähelepane lik tuleks olla töötades alaealiste noorte ja lastega. Siinkohal vaata ka ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni ja EV Lastekaitse Seadust.

4. Treenerid peavad olema kindlad, et nende treenin gute läbiviimise kõik aspektid on kaitstud adekvaatse kindlustuskattega ning soovitama kindlus tuskaitset ka sportlastele, hobuste-ja talliomanikele jt.

5. Sportlase ja hobuse heaolu ning turvalisus peavad alati olema tähtsamad treeningu ja võistluse sportlikest eesmärkidest.

KOMPETENTSUS

6. ERL egiidi all töötav ratsutamistreener peab omama kehtivat ja pädeva organisastiooni poolt väljastatud kvalifikstsioonitunnistust.

7. Treenerid peavad oma töös ja praktikas jääma piiridesse, mis on määratletud nende ametlikult tunnustatud teadmiste ja kompetentsuse tasemega.

8. Treeneritel on proffesionaalne vastutus nende poolt treenitava sportlase ja hobuse ees. Oma treeneritöös peavad nad olema kompetentsed ja efektiivsed.

9. Treener peab regulaarselt otsima võimalusi enda isiklike ja professionaalsete võimete täiendamiseks ja arendamiseks.

ISIKLIKUD OMADUSED

10. Treenerid peavad näitama tugevat isiklikku eeskuju, väljendades ja propageerides sellega ratsaspordi ideaale kõikide ERL liikmete, võistlejate, lapsevanemate, hobuseomanike ja ka laiema avalikkuse ees.

11. Treener peab avalikkusega suheldes kandma alati treeningule ja võistlustele kohast korrektset riietust.

KONFIDENTSIAALSUS

12. Treener töötab positsioonil, kus ta seoses oma ametiga kogub ratsutaja, hobuseomaniku jt. kohta mitmesugust isiklikku informatsiooni. Nimetatud info võib olla kaitstud andmekaitse reeglite ja seadustega. Treener peab sportlaste ja hobuseomanikega kokku leppima nende kohta käiva isikliku informatsiooni kogumise, salvestamise ja jagamise reeglid.

AUSUS

13. Treener ei saa kunagi teha kompromisse, mis võiksid anda tema poolt treenitavale sportlasele või hobusele ebaausa eelise või panna riski alla nende heaolu ja turvalisuse. Juhul, kui atesteeritud treener on seotud hobus(t)e julma kohtlemisega, võib atesteeringu andnud organisatsioon treenerilt võtta ära ratsutam istreeneri kutse ning karistada teda vastavalt seadustele.

14. Treener peab toetama, propageerima ja respekteerima tema poolt õpetatavat ratsaspordiala ja selle katusorganisatsiooni (klubi , ERL-i) ning säilitama oma tegevustes läbipaistvuse.

15. Treener ei tohi tahtlikult või oma hoolimatuse tõttu, otseselt või kaudselt, kahjustada oma katusorganisatsiooni, teiste klubide või treenerite professionaalset reputatsiooni või ärihuvisid.

16. Treener peab valmistama sportlast ette suhtuma edusse ja ebaedusse väärikalt ja kohtlema kaasvõistlejaid ja oponente austusega.

17. Treeneril on kohustus sportlaste puhul esile tõsta positiivseid väärtusi ja head käitumist ning mõista hukka ebaväärikat käitumist treeningutel ja võistlustel.

18. Treenerid peavad esitlema ennast korrektsel ja professionaalsel moel, mis peegeldab ausalt nende endi võimeid ja saavutusi.

19. Treener ei tohi käituda või esineda moel, mida võib käsitleda katusorganisatsiooni ametliku seisukoha esindamisena ilma vastavalt katu sorganisatsioonilt selleks nõusolekut saamata.

INIMLIKKUS

20. ERL eeldab, et treener kohtleb kõiki sportlasi võrdselt ning austab nende sportlaste õigusi ning väärikust, kellega ta koos töötab.

21. Treener peab alati esitlema meie spordiala positiivseid väärtusi (ausa mängu põhimõtted, hobuste heaolu reegleid jms.) ja ei tohi kunagi lubada reeglite rikkumist või keelatud ainete kasutamist spordis.

22. Treener peab olema kindel, et kõik kes töötavad tema alluvuses, juhinduvad täielikult ERL-i standarditest, reeglitest ja eetilistest tõekspidamistest.

23. Käesoleva koodeksi eiramine võib treenerile kaasa tuua katusorganisatsiooni distsiplinaarjuurdluse.